Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodního sdělení

1/ Zákazník souhlasí s tím, že společnost BBI Classic Investments s.r.o., IČ: 03833763, se sídlem Balbínova 404/22, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 238271 (dále jen „provozovatel / správce“) bude ve své databázi pro rozesílání obchodních sdělení (dále jen „newsletter“) zpracovávat osobní údaje zákazníků poskytnuté v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou pro obchodní a marketingové účely provozovatele tj. zejména vedení databáze pro zasílání newsletterů a nabízení obchodů a služeb v rámci podnikatelské činnosti společnosti. Zákazník bere na vědomí a souhlasí dále s tím, že jím poskytnuté osobní údaje k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovány a uchovávány prostřednictvím pověřených zaměstnanců provozovatele, případně prostřednictvím třetích osob (např. externích smluvních partnerů a zpracovatelů osobních údajů), jejichž aktuální seznam poskytne společnost na vyžádání.

2/ Zákazník uděluje dále tímto svůj výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, provozovateli souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti provozovatele.

3/ Poskytnutí osobních údajů ze strany zákazníka je zcela dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v písemné a elektronické podobě, když se zejména jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání a následnou likvidaci. Zákazník bere na vědomí, že má právo na přístup k uvedeným a jím poskytnutých údajů a na jejich opravu, doplnění a korekci, konkrétně má právo požádat provozovatele o sdělení informací týkajících se zpracování svých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné žádosti adresované provozovateli. Provozovatel je povinen v takovém případě zákazníkovi vyžádané informace bez zbytečného odkladu poskytnout. Pokud zákazník zjistí, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jím poskytnutých osobních údajů, které je v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů či v rozporu s ochranou osobnostních práv, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné nebo neúplné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby provozovatele nebo zpracovatele odstranil takto vzniklý stav, a to rovněž formou písemné žádosti adresované provozovateli nebo přímo aktuálnímu zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy či korekce poskytnutých údajů, doplnění nebo likvidace poskytnutých osobních údajů. V případě, že provozovatel či jakýkoliv jiný zpracovatel osobních údajů této žádosti nevyhoví, je zákazník oprávněn obrátit se se svou žádostí přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů s tím, že postup dle předchozí věty nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o svých právech jako subjektu poskytujícího osobní údaje ve smyslu příslušného ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4/ Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel nebo jím pověřená třetí osoba marketingově a obchodně v souvislosti s rozesíláním newsletterů, využili osobní údaje poskytnuté zákazníkem. Zákazník zejména souhlasí s tím, aby bylo využito jeho jméno, příjmení a e-mailová adresa ve smyslu ustanovení § 77 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak tímto zcela bezvýjimečně souhlas vytvořené údaje užít bez dalších nároků pro výhradní obchodní a marketingové účely provozovatele. Zákazník dále souhlasí s tím, aby provozovatel předal osobní údaje poskytnuté zákazníkem za účelem nabízení obchodu a služeb svým obchodním partnerům, zejména společnosti Best Buy Investments, a.s., IČ: 27651843, se sídlem Balbínova 404/22, 120 00 Praha 2 a Sympatia CZ s.r.o., IČ: 24234702, se sídlem Balbínova 404/22, 120 00 Praha 2.

5/ Zákazník potvrzuje, že byl poučen v tom smyslu, že může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů nebo se zasíláním obchodního sdělení kdykoliv odvolat. Odvolání může učinit prostřednictvím písemného sdělení adresovaného do sídla provozovatele - společnosti BBI Classic Investments s.r.o., se sídlem Balbínova 404/22, 120 00 Praha 2  či prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu kontakt@bbi.cz.

6/ Tento dokument byl vypracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.


Partneři

logo BBI BESTBUY

BBI Classic Investment s.r.o.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x